Menu

Wyszukiwanie

Członkowie Grupy Promotorów tworzą wspólnotę apostolską, która usiłuje według właściwego jej sposobu wyrazić świadomość Kościoła o jego odnowie i czyni to nie na mocy prawa, lecz jako działanie w służbie animacji duchowej. Wspólnota ta podlega jurysdykcji Papieskiej Rady ds. Świeckich. W ten sposób Grupa stała się zależna od Kolegium Biskupów, a w szczególności od papieża. Za zgodą miejscowego ordynariusza albo za zgodą konferencji episkopatu danego Kościoła partykularnego, GP może organizować w różnych krajach, w których pracuje, grupy lub ośrodki lokalne. Struktury organizacyjne GP powinny stanowić wyraz – i jednocześnie służyć wprowadzaniu w życie – treści zawartych w dokumentach podstawowych: „Powołanie i posłannictwo GP”, „Zadania Apostolskie” oraz „Ukształtowanie i Oblicze GP”. Natomiast funkcje apostolskie, jakie GP pełni w Kościele i świecie, wyrażają się obecnie w Grupie jako: promocja apostolska, promocja osób i grup oraz promocja relacji zewnętrznych i służb wewnętrznych.

Obecną sytuację prawno - kościelną Grupy Promotorów określa statut GP Ruchu dla Lepszego Świata, opracowany na Wieczerniku 1991 r. w Rzymie. Został on przedstawiony Stolicy Apostolskiej przez Dyrekcję Generalną w dniu 3 marca 1992 r. Statut został oficjalnie zatwierdzony przez Papieską Radę ds. Świeckich.

1531/88/AIC-31

DEKRET ZATWIERDZAJĄCY

  

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została utworzona przez Ojca Riccardo Lombardi SJ, dnia 10 lutego 1952 jako odpowiedź na wezwanie Piusa XII do odnowy Kościoła, przyjmując za swój cel służbę budowaniu świata “według serca Bożego”. Dzięki mocnej zachęcie ze strony Piusa XII i jego następców Grupa Promotorów Ruchu przeżywała okres silnego rozwoju w latach poprzedzających Sobór, przyczyniając się w ten sposób do umocnienia tzw. nurtu “promocji laikatu”. Wskutek decyzji Jego Świątobliwości Pawła VI Grupa została powierzona opiece Towarzystwa Jezusowego dekretem Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich z dnia 16 grudnia 1965.

W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II, w kontekście szczególnego rozwoju nowych i różnych form stowarzyszeń świeckich oraz specjalnej uwagi Magisterium Kościoła wyrażonej podczas ostatniego Synodu biskupów poświęconego “Powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie”, Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, ponawiając swoją propozycję odnowy duchowej i apostolskiej według intuicji o. Lombardiego SJ i określając dokładniej własną tożsamość i powołanie, postanowiło odszukać w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego odpowiednią figurę prawną najbardziej zgodną z celami i naturą Grupy.

Grupa Promotorów tworzy jedyną Grupę Międzynarodową, wyrażającą się w różnych grupach lokalnych.

Dlatego jej duchowość i misja są skoncentrowane na wspólnotowej świętości Kościoła, wielokrotnie określanej przez Pawła VI w świetle soborowej teologii Kościoła-Komunii i Ludu Bożego [1].

Grupa Promotorów stosuje w Duchu Świętym wspólnotowe rozeznanie konkretnych sposobów wypełniania tu i teraz swojej misji, składając dar z siebie Kościołowi i światu poprzez wierność własnemu powołaniu i misji oraz przez stałe czytanie znaków czasu i przygotowywanie w tym celu odpowiednich instrumentów, planów, projektów i metod najbardziej służących odnowie.

Po zwolnieniu Towarzystwa Jezusowego z prawnej odpowiedzialności za Ruch dla Lepszego Świata przez dokument Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich z dnia 23 lipca 1988 nr 0187/55, zgodnie z życzliwym przyzwoleniem Ojca św. wyrażonym notą Sekretariatu Stanu do powyższej Kongregacji z dnia 14 lipca 1988 nr 215.253, Dyrektor Generalny Grupy Promotorów w dniu 10 października 1988 zwrócił się z prośbą do Papieskiej Rady ds. Świeckich o uznanie Grupy jej jako prywatnego stowarzyszenia wiernych, a także o zatwierdzenie jej statutów ad experimentum (próbnie) na okres 3 lat.

 

Po uważnym przejrzeniu statutów, umocnieni licznymi listami z podziękowaniami, wysłanymi przez Ordynariuszy tych diecezji, w których działa Grupa Promotorów dla Lepszego Świata, a także utwierdzeni przychylną opinią wyrażoną przez Ojca świętego, Papieska Rada ds. Świeckich

ZATWIERDZA

Statuty Grupy Promotorów ad experimentum na okres trzech lat, uznając ją za stowarzyszenie prywatne wiernych zgodnie z kanonami 298-311 i 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

Życząc owocnego zaangażowania apostolskiego na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła i świata pod kierunkiem Ducha Świętego i matczyną opieką Maryi.

 

 

PAUL J. CORDES

wice-przewodniczący

Eduardo Card. PIRONIO

przewodniczący

 

Watykan 14 grudnia 1988[1] Por. Paweł VI, Katecheza podczas audiencji generalnych w dniach 3 lipca i 18 września 1968.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7381